+420 608 708 099
general terms and conditions
Všeobecné obchodní podmínky AFIT fitness centrum (dále jen „fitness centrum“) je provozováno na základě živnostenského oprávnění poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness, spinningu a kondičního posilování, a to v Brně, Táborská 157, 615 00. Provozovatelem je AFIT s.r.o., IČO: 08940398 a odpovědným vedoucím je Mgr. Jaroslav Holánek. Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného nebo permanentky včetně služeb týkajících se partnerských benefitních společností.
1. Permanentkou se rozumí: * permanentka s uloženým depozitem na jednotlivé vstupy, přenosná * permanentka na 5 vstupů s platností 2 měsíce, přenosná * permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíce, přenosná * permanentka do posilovny měsíční nepřenosná * permanentka do posilovny čtvrtletní nepřenosná
2. Platnost permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení.
3. Nákupem jakéhokoli vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.
4. Permanentky nelze prodlužovat, je nutné vyčerpat vstupy v době platnosti. Výjimku může tvořit vzniklé zranění znemožňující vykonávat sportovní aktivitu. V takovém případě je nutné obratem doručit fitness centru lékařskou zprávu od odborného lékaře jako potvrzení úrazu a v tomto případě je ode dne nahlášení této skutečnosti možné permanentku zákazníkovi přerušit. Upozorňujeme, že toto nelze provést zpětně. V případě, že vstupy nejsou vyčerpány, nemá návštěvník nárok na jakoukoli kompenzaci. Finanční prostředky za zakoupené služby nevracíme. Vstupové permanentky jsou přenosné a lze je vychodit více vstupy nebo více osobami současně v případě, že se blíží jejich expirace. Složený deposit není časově omezen.
5. Složený deposit nelze vrátit v případě, že se jedná o deposit nabytý prostřednictvím benefitů pro zaměstnance a poskytovaný některou z benefitních společností nebo pokud byl vyfakturován zaměstnavateli zákazníka prostřednictvím FKSP. V takovém případě je potřeba vyčerpat složený deposit v plné výši.
6. Řádně složený deposit lze vybrat pouze osobně na recepci fitness centra. Formou platby na účet vložený deposit nevracíme.
7. Nelze kombinovat studentské a seniorské permanentky se standardní cenou permanentky např. že na studentskou vstupovou přenosnou permanentku chodí dospělé osoby. Pracovník fitness centra je oprávněn kdykoli zkontrolovat studentský doklad návštěvníka pro ověření nároku na studentský vstup. Studenti jsou povinni prokázat, že studují denní studium a nedovršili věk 26 let (postačí karta ISIC s platnou validační známkou, případně platný průkaz MHD). Pro seniorské permanentky se návštěvník prokáže platným Senior Pasem, v případě dovršení věku 65 let postačí platný občanský průkaz.
8. Skupinová lekce se uskuteční při minimálním počtu 3 dopředu nahlášených účastníků. V případě, že na skupinové lekci není dostatečný počet přihlášených, vyhrazuje si provozovatel právo lekci zrušit a Vás informovat o této skutečnosti telefonicky nebo sms.
9. Rezervační podmínky: rezervace na skupinové lekce přes on-line rezervační systém lze provádět s předstihem 14 dní před plánovanou lekcí. Telefonické a osobní rezervace na skupinové lekce lze provádět bez časového omezení do budoucna.
9.1.Rezervace míst na skupinová cvičení je závazná a lze ji provést těmito způsoby: * osobně na recepci AFIT centra v provozní době. * telefonicky na tel. recepce AFIT centra – 608 70 80 99 – pouze v provozní době. * pro držitele platné permanentky nebo složeného depositu v min. výši 200 Kč pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.afit.cz. Při on-line rezervaci si návštěvník může zarezervovat tolik vstupů, kolik má platných vstupů na své permanentce, v případě složeného depositu v min. výši 200 Kč není následně počet rezervací omezen. * přes AFIT aplikaci. Návštěvník, který nemá platnou permanentku, avšak chce využívat rezervační systém na skupinové lekce, je povinen složit na svůj účet ve fitness centru depozit v minimální výši 200 Kč. Toto se týká i všech držitelů karet MULTISPORT, kteří skládají na svůj zákaznický účet VRATNÝ DEPOSIT v min. výši 200 Kč, pokud si chtějí skupinové lekce rezervovat prostřednictvím on-line rezervačního systému. V případě, že deposit klesne pod minimální hranici 200 Kč např. stržením storno poplatku nebo zaúčtováním neomluvené lekce v plné výši, nebude možné využívat on-line rezervační systém do doby, dokud nebude opět navýšen na min. 200 Kč. V tomto případě lze provést rezervaci na skupinovou lekci pouze telefonicky na tel. recepce 608 70 80 99 nebo osobně. Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce. Pokud víte, že budete mít zpoždění, zavolejte prosím na recepci a místo Vám podržíme. Po skončení platnosti rezervace může fitness centrum pustit na lekci náhradníka. Rezervace a odhlášení na skupinovou lekci nelze provést přes e-mail, kontaktní formulář na webu www.afit.cz a sociální sítě.
9.2.Odhlášení se ze skupinové lekce a podmínky storno poplatku: Odhlášení je možné: * osobně na recepci AFIT centra v provozní době. * telefonicky na tel. recepce AFIT centra – 608 70 80 99 – pouze v provozní době. * pro držitele permanentky nebo složeného depositu pomocí on-line rezervačního systému na stránkách fitness centra – www.afit.cz. Zrušení rezervace je možné nejpozději 6 hodin před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení (omluvení) lekce bude účtován storno poplatek ve výši 100 Kč za každé rezervované místo, který se odečte z depositu, v případě nulového depositu bude storno poplatek naúčtován a dodatečně uhrazen při následující účasti. Pokud rezervace není zrušena (omluvena) a nedostavíte se, bude lekce považována za uskutečněnou a z Vaší permanentky bude odečten vstup, případně naúčtována plná cena lekce ze složeného depositu. Pokud u nás nemáte zřízenou permanentku nebo složený deposit, máte lekci rezervovanou telefonicky nebo osobně a bez omluvení rezervovaného místa se nedostavíte, bude vám naúčtován storno poplatek 100 Kč za každé rezervované místo a jeho úhrada vyžadována při vaší následující účasti. Provozovatel si vyhrazuje právo Vás při opakovaně neomluvených rezervacích lekcí nebo při odmítnutí zaplacení storno poplatku již dále na lekce nerezervovat a deaktivovat přístup do on-line rezervačního systému. Upozorňujeme také, že je na zodpovědnosti každého zákazníka dorazit na lekci včas. Na vedlejší vlivy (např. silný silniční provoz, zpoždění MHD a další nepředvídatelné události), a tím následnou neúčast na rezervované lekci nebude brán zřetel. Místo je závazně rezervováno a pokud dojde k jeho zrušení méně jak 6 hodin před začátkem, účtuje se storno poplatek 100 Kč za každé rezervované místo, při předem neomluvené (nestornované) neúčasti se účtuje plná cena za lekci stržením vstupu z permanentky nebo složeného depositu.
10. Provozní doba fitness centra je: * pondělí až pátek od 6.00 do 21.30 hodin * sobota a neděle od 8.00 do 20.00 hodin Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu, nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech. To platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy).
11. Povinností návštěvníka fitness centra je zejména: * chovat se k ostatním návštěvníkům korektně a ohleduplně, * dodržovat pořádek a nerušit klidný provoz zařízení, * zacházet šetrně se zařízeními, která návštěvník užívá, * respektovat pokyny personálu fitness centra, trenérů atd. * hradit ceny za služby, příp. zboží, a to dle ceníku platného v době poskytnutí služby nebo zboží
12. Místem určeným k odložení obvyklých věcí jsou šatní skříňky v šatnách, které musejí být návštěvníkem řádně uzamčeny. Místem určeným k odložení peněz, šperků, elektroniky (mobilní telefony, notebooky, mp3 přehrávače atp.) a jiných cenností, jsou speciální trezory, které jsou návštěvníkovi k dispozici na recepci (zámek je možno zapůjčit na recepci). Za cennosti, které nebudou uloženy v trezorech, nese plnou zodpovědnost návštěvník.
13. V celé provozovně fitness centra je přísně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele pořizovat obrazové či zvukové záznamy pod pokutou 50.000 Kč.
14. Návštěvník bere na vědomí, že v případě svého nezájmu o oficiální zprávy a změny v provozních podmínkách sdělených formou v zařízení vyvěšených tiskovin a umístění na webové stránky, nejsou dotčeny jeho povinnosti z nich vyplývajících.
15. V celé provozovně fitness centra je zakázáno vést soukromé osobní tréninky, případně tréninky nápadně podobající se osobnímu tréninku. V případě zjištění takovéto skutečnosti budou dotyční neprodleně vykázáni z prostor fitness centra bez nároku na vrácení vstupného a pokutováni až do výše 5.000 Kč.
16. Osobní tréninky vedou zaměstnanci (trenéři) fitness centra, kteří jsou viditelně označení tričkem s logem AFIT.
17. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny návštěvníky bez výjimky včetně těch, kteří pro vstup do fitness centra využívají některou se spolupracujících benefitních společností např. MultiSport, PLUXEE a Sodexo company, Edenred, Benefit Plus, UP ČR a další.
Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024 / Provozovatel: AFIT s.r.o., IČO: 08940398, odpovědný zástupce: Mgr. Jaroslav Holánek.